Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước; Vai trò trách nhiệm chủ thể của người dân trong việc thực hiện giám sát và thụ hưởng. Phấn đấu, năm 2020 đạt ít nhất 60% số xã và thêm 02 huyện ...
Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực, bóc lột, xâm hại trẻ em, vi phạm quyền trẻ em; truyền thông Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ miễn phí khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông ...
Kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra từ ngày 16-18/8/2018 tại Hội trường Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Thị Vệ Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự.
Ngày 15/11/2017, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 121/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Hướng dẫn số 15/HD-MTTQ-BTT, ngày 18/10/2017 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về đánh giá kết quả và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở khu dân cư và xã, phường, thị trấn. Ban Biên tập xin đăng toàn văn Hướng dẫn số 15/HD-MTTQ-BTT.
Ngày 21/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp cùng Phòng Kinh tế hạ tầng - Tài nguyên và Môi trường huyện và Tịnh xá Phụng Hoàng, xã Hòn Tre (hệ phái Khất sĩ của Phật giáo) tiến hành ra mắt mô hình “Câu lạc bộ Tịnh xá Phụng Hoàng tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến ...
Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 121/2017/TT-BTC, quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban Biên tập xin đăng toàn văn Thông tư số 121/2017/TT-BTC.
Ðại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời, Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, các tầng lớp ...
Chiều ngày 20 tháng 10 năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức vận động "Tháng cao điểm vì người nghèo" và triển khai kế hoạch tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2017, tại Hội trường ...
Ngày 18/10/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 172/KH-MTTQ-BTT, về triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Ban biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch số 172/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 5/6/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 154/KH-MTTQ-BTT, về tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. Ban Biên tập xin đăng Kế hoạch 154/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 13/6/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 155/KH-MTTQ-BTT, về tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Ban Biên tập xin đăng Kế hoạch 155/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 31/08/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 168/KH-MTTQ-TVTV, về hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân doàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2020 Ban biên tập xin đăng Kế ...