Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Nhằm tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW và Kế hoạch số 383/KH-MTTW-BTT, ngày 13/12/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến các tổ chức thành viên của Mặt trận, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố góp phần nâng cao hiệu quả, tạo chuyển ...
Nhằm nâng cao nhận thức trong lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, từ đó tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phấn đấu hoàn thành ...
Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 123/KH-MTTQ-BTT về việc kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-MTTQ-BTT về tổ chức hoạt động tuyên truyền sự nghiệp môi trường năm 2021.
Với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và vận động thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao ...
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Thông tri số 32/TT-MTTW-BTT ngày 16/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Viết Nam về hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; kết nối, thúc đẩy và phát triển các phong trào thi đua có tính sáng tạo của các cấp, các ngành, ...
Nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; về bối cảnh trong nước, thế giới và tình hình ...
Nhằm quán triệt và thực hiện nhất quán các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, công tác tôn giáo để đảm bảo các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, các tôn giáo bình đẳng trước ...
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện hòa giải ...
Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tạo chuyển biến tích cực và thống nhất về nhận thức của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí phù hợp với tình hình và nhiệm ...
Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của ...
Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra kế hoạch chia Cụm và phát động thi đua năm 2020 Cụm các huyện, thành phố nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm ...
Ngày 07/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 30/KH-MTTQ-BTT về công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020.
Ngày 30/01/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 29/KH-MTTQ-BTT tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020.
Ngày 30/01/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch 28/KH-MTTQ-BTT công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội năm 2020.
Nhằm tăng cường và phát huy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân có chung đường biên giới giữa tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) với tỉnh Kep, tỉnh Kampot (Campuchia). Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng đường biên giới giữa hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển.
Để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Mặt trận các cấp, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đâu tư của cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới.
Ngày 13/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch số 186/KH-MTTQ-BTT, về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải co sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phuờng, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước của MTTQ Việt Nam năm 2018. Ban ...
Ngày 13/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch số 187/KH-MTTQ-BTT, về thực hiện Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020 Ban Biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch số 187/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 19/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch số 192/KH-MTTQ-BTT, về Mặt trận tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch số 192/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 23/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch số 197/KH-MTTQ-BTT, về thực hiện công tác phong trào năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch số 197/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 15/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 189/KH-MTTQ-BTT, về tuyên truyền biển, đảo năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn kế hoạch số 189/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 15/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 191/KH-MTTQ-BTT, về tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn kế hoạch số 191/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 19/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 195/KH-MTTQ-BTT, về công tác Tuyên giáo năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn kế hoạch số 195/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 15/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch số 190/KH-MTTQ-BTT, về công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018. Ban Biên tập xin đăng toàn văn kế hoạch số 190/KH-MTTQ-BTT.
Để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân có chung đường biên giới giữa tỉnh Kiên Giang với tỉnh Kampot, tỉnh Kep, Vương quốc Campuchia trong thời gian tới; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot, tỉnh Kep, ...
Ngày 6/12/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp số 177/KH-MTTQ-BTT, về tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2018. Ban Biên tập xin đăng toàn văn kế hoạch số 177/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 22/11/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang ra Lời kêu gọi ủng hộ “Quỹ Cứu trợ” hỗ trợ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ Ban Biên tập xin đăng toàn văn Lời kêu gọi
Ngày 30/10/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch liên tịch số 175/KH-MTTQ-BTT, thực hiện Chương trình chuyên đề xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch số 175/KH-MTTQ-BTT
Ngày 23/11/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 176/KH-MTTQ-BTT, về tổ chức phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra. Ban Biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch số 176/KH-MTTQ-BTT.
Ngày 23/11/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh ban hành Kế hoạch liên tịch số 05/KHLT-BATGT-MTTQ-HND-HLHPN-HCCB-LĐLĐ-TĐ về phối hợp tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên ...