Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Để giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Ngày 17/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp số 119-KH/BTGTU-LMHTX về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Ban Biên tập xin đăng toàn văn Tài liệu tuyên truyền về kinh tế tập thể đồng hành cùng sản phẩm OCOP
Ngày 02/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có Kế hoạch số 98-KH/TU về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn Tài liệu tuyên truyền (dạng hỏi-đáp) và đề nghị ...
Ngày 21/10/2022, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng và các đoàn thể chủ động, tích cực tuyên truyền, vận ...
Nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, sáng tạo, tự lực tự ...
Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước; các mục tiêu, định hướng an ninh môi trường của Nghị quyết Đại hội XIII của ...
Chiến thắng Tây Bắc (năm 1952) đã đi vào lịch sử kháng chiến giành độc lập dân tộc, là thắng lợi có ý nghĩa cả về quân sự, chính trị, kinh tế, tạo ra thế và lực mới để chúng ta tiến hành cuộc tiến công chiến lực Đông Xuân 1953-1954, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Cuộc kháng chiến ...
Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2020 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới nêu rõ: “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.
Nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính ...
Với 13 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Văn Ngân đã có những cống hiến rất to lớn cho Đảng và cách mạng nước ta, để lại tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của người cộng sản tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, suốt đời phấn đấu và sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng ...
Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Quyết định số 2187/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Tổng vốn phân bổ 34,781 tỉ đồng, trong đó Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022 là 30,244 tỉ và vốn đối ...
Lễ Sene Đôn Ta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm nay diễn ra vào các ngày 24, 25 và 26/9/2022 (nhằm ngày 29, 30/8 và mùng 01/9 âm lịch năm Nhâm Dần). Để ngày lễ cổ truyền diễn ra tốt đẹp, phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer.
Ngày 22/08/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền gia đình có con em trong độ tuổi đến trường, gia đình có học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học, tạo mọi điều kiện để các em được đến trường; tích cực vận động các nguồn lực tiếp tục thực hiện và phát huy ...
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cho cán bộ và người dân, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng...; phong trào vệ sinh phòng dịch; tích cực tham gia tiêm ...
Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại xã Thông Lạng (nay là xã Hưng Thông), huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nông dân. Ông là tấm gương người cộng sản kiên cường, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân.
Thông qua các buổi sinh hoạt của các chi tổ hội, các đoàn thể và hoạt động của “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật”, báo, đài, bản tin công tác Mặt trận, Trang thông tin điện tử (Website) của Ủy ban Mặ trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bản tin của các đoàn thể chính trị-xã hội, các buổi tiếp công dân và ...
Ngày 29/7/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có Công văn số 4273/MTTW-BTT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”.
6 tháng đầu năm 2022, tỉnh thành lập mới 06 hợp tác xã, đến nay toàn tỉnh có 520 hợp tác xã đang hoạt động; có 64.157,84 ha canh tác; với tổng vốn điều lệ 395 tỉ đồng; có 53.924 thành viên; tạo việc làm cho 9.901 lao động. Trong đó, có 458 hợp tác xã nông nghiệp, 40 hợp tác xã phi nông nghiệp và 22 quỹ tín dụng nhân ...
Với mục tiêu nâng cao năng lực chủ động áp dụng các biện pháp thích ứng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực, tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại nhằm phát triển bền vững các hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng “khóa XIII”.
Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022) cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô và hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện, các ...
Để tuyên truyền sâu rộng, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sỹ và sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực ...
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực hồi phục phát triển kinh tế - xã hội sau khi đại dịch Covid - 19 được đẩy lùi, các ngành, lĩnh vực đang lấy lại đà phát triển, tăng trưởng rõ nét, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội bảo đảm. Đặc ...
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa ...
Trong 6 tháng đầu năm 2022 tỉnh có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 110% chỉ tiêu được giao, đến nay toàn tỉnh có 5/15 huyện đạt chuẩn (chiếm 33,3%), 101/116 xã đạt chuẩn (chiếm 87,06%), các xã còn lại đạt từ 12 tiêu chí trở lên, toàn tỉnh bình quân đạt 18,4 tiêu chí.
Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, có nhiều công lao, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây đựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đồng bằng sông Cửu Long; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo đột phá nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự xã hội.
Ngày 16-06-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 729/QĐ-TTg, về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ban Biên tập ...
Đồng chí Võ Văn Kiệt với 86 tuổi đời, 69 tuổi Đảng, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, sống giản dị, khiêm tốn, luôn đặt lợi ích của Đảng, của ...
Hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022). Ban Tuyên giáo Trung ương có Hướng dẫn số 54-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư.
Chiều ngày 16/5/2022 tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa Hiệp (huyện Châu Thành), Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, ...
Từ ngày 04-5 đến ngày 10-5-2022 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội ...
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Ban Dân tộc tỉnh thành lập tổ công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân tại tỉnh Kiên Giang năm 2022.
Đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - tấm gương suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Để tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong Đảng, trong nhân dân đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản, về vai trò, vị trí của ngành Địa chất và công nghiệp khai khoáng; Chiến lược địa chất, khoáng sản ...
Để nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW về nghiên cứu, học tập, quán triệt ...
Để tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến, đóng góp của đồng chí Phan Đăng Lưu đối với cách mạng Việt Nam; Ngày 13/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 48-HD/BTGW về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902-5/5/2022). Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bản ...
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; nâng cao hiệu quả của công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; góp phần tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong ...
Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; tạo niềm tin, khí thế và động lực mới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, ...
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022, thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng. Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi thư chúc mừng đến các vị chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer. Ban Biên tập xin trân trọng đăng toàn văn:
Từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; cụ thể hóa và thực thi Công ước quốc tế về chống tham nhũng theo đúng lộ trình, phù hợp với điều kiện và pháp luật của Việt Nam.
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 13/4 đến ngày 16/4/2022 (nhằm ngày 13, 14, 15 và 16/3 năm Nhâm Dần).
Trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 17/3/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn Tài liệu tuyên truyền (dạng hỏi-đáp), Ban Biên tập xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 13/4 đến ngày 16/4/2022 (nhằm ngày 13, 14, 15 và 16/3 năm Nhâm Dần). Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.
Để góp phần nhận diện và có hướng xử trí khi phát hiện có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc Covid-19 trong nhà trường đúng quy định, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu tuyên truyền: “Những thông tin cần biết về phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học ...
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là vấn đề cần thiết, bảo đảm cho sự thành công của việc thực hiện vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng, không thể thiếu của hệ thống chính trị ...
Ngày 11/03/2022, Chính phủ ban hành Chương trình hành động số 30/NQ-CP về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, ...
Ngày 10/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022. Toàn văn Thể lệ Giải như sau:
Ngày 11 tháng 02 năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW về tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Văn Lương đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh ...
Ngày 30-12-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Hiệu đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc ...
Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và chính sách dân tộc nói riêng, góp phần ...
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW về công tác văn hóa – văn nghệ năm 2022. Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ban Biên tập ...
Ngày 10/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang có Thông báo Kết luận về kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, tỉnh sẽ không tổ chức các cuộc họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng ...